23 LAKE OTIS & 36TH AVENUE SSW
26 LAKE OTIS & TUDOR SSW
28 LAKE OTIS & WALDRON SSW
29 LAKE OTIS & 54TH AVENUE SSW
30 LAKE OTIS & PAGO PAGO NNW
31 LAKE OTIS & DOWLING SSW
32 LAKE OTIS & 63RD AVENUE SSW
33 LAKE OTIS & 68TH AVENUE SSW
34 LAKE OTIS & 72ND AVE SSW
35 LAKE OTIS & LORE SSW
36 LAKE OTIS & 80TH AVE SSW
37 LAKE OTIS & 85TH AVENUE NNW
38 LAKE OTIS & 88TH AVENUE SSW
57 DIMOND TRANSIT CENTER
75 LAKE OTIS & ABBOTT NNE
76 LAKE OTIS & 88TH AVENUE NNE
77 LAKE OTIS & 84TH AVENUE SSE
78 LAKE OTIS & 80TH AVE SSE
79 LAKE OTIS & LORE NNE
80 LAKE OTIS & 72ND AVE NNE
81 LAKE OTIS & 68TH AVENUE NNE
82 LAKE OTIS & 63RD AVENUE SSE
83 LAKE OTIS & DOWLING NNE
84 LAKE OTIS & PAGO PAGO NNE
85 LAKE OTIS & YMCA E
86 LAKE OTIS & WALDRON NNE
88 LAKE OTIS & TUDOR NNE
89 LAKE OTIS & 42ND AVENUE NNE
291 PROVIDENCE & PIPER ESE
479 PROVIDENCE & ELMORE WSW
575 PROVIDENCE & PROVIDENCE HOSPITAL
577 ELMORE & SHARON GAGNON SSW
611 ELMORE & PROVIDENCE SSE
991 DIMOND BLVD & DIMOND CENTER DR ESE
992 OLD SEWARD & DIMOND SSW
1223 PROVIDENCE & ALUMNI WNW
1301 PROVIDENCE & LAKE OTIS ESE
1302 PROVIDENCE & PIPER WSW
1307 PROVIDENCE & SPIRIT WNW
1308 PROVIDENCE & SEAWOLF WNW
1310 PROVIDENCE & SPIRIT WSW
1564 88TH AVENUE & OLD SEWARD WNW
1619 ABBOTT & LAKE OTIS WNW
1635 ABBOTT & INDEPENDENCE ESE
2100 DIMOND & NEW SEWARD WSW
2103 ABBOTT & 88TH AVENUE SSW
2180 ABBOTT & TOLOFF WNW
2182 ABBOTT & 88TH AVENUE NNE
3006 AMBASSADOR & ELMORE ESE
3007 AMBASSADOR & ELMORE ENE
3008 AMBASSADOR & TUDOR CTR WSW
3009 AMBASSADOR & TUDOR CTR WNW
3010 DIPLOMACY & ANMC N
3013 ELMORE & SHARON GAGNON SSE
3075 TUDOR CENTRE & ANMC XWALK ESE
3077 TUDOR CENTRE & KIDNEY CTR SSW
3529 DIPLOMACY & TUDOR CTR WNW